Barion Pixel

Adatkezelési Tájékoztató

https://katactive.hu

Hatályos: 2021. március 1-től

  1. Általános tájékoztató
 1. 1.1. Az adatkezelő

 2. Név: Te-Le-Szel Bt
  Székhely: 2639 Bernecebaráti, Széchenyi út 120.
  Képviselő: Csomó József
  Cégjegyzékszám: 13-06-067537
  Adószám: 21878624-1-13 Kisadózó
  Web: https://katactive.hu
  Telefon: +36 70 455 4224
  E-mail: hello@katactive.hu
 • 1.1. Az adatkezelő

 • Az érintett jogosult arra hogy,

 • - az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon;

 • - kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat;

 • - kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje;

 • - kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
 • - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
 • - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;

 • - a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik;

 • - a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;

 • - ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 • 1.3. Adatkezelés jogi alapjai

 • 1.3.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja:
 • szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

 • 1.3.2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
 • szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél;

 • 1.3.3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
 • szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 • 1.3.4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
 • szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;

 • 1.4. Adatkezelés jogi alapjai

 • Profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

 • 1.5. Adatok tárolása, adatbiztonság

 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezet az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén, illetve az adatfeldolgozó esetében bérelt szerverparkban találhatóak meg. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 • 1.6. Hatósághoz fordulás joga
  1. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék Váci Járásbíróság (elérhetősége2600 Vác, Budapesti főút 14.) .A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  2. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  3. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Székhely: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
   Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   Web: http://www.naih.hu
   Telefon/Fax: +36 1 391 1400 +36 1 391 1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • 1.7. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

 • Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata https://katactive.hu/adatvedelmi-szabalyzat címen érhető el.

  1. Cookie tájékoztató
 • 2.1. „cookie-k”(„sütik”) fogalma

 • Amikor a látogató a https://katactive.hu cím alatti weboldalt meglátogatja, egy apró fájl, úgynevezett „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

 • Egyes, általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), míg mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépén maradnak.

 • 2.2. A “sütik” célja

 • - A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció, és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,

 • - A felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely aloldalait látogatja, vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,

 • - Statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk,

 • - A weboldal továbbfejlesztése, majd transzparenssé tétele a látogatói igényeknek megfelelően,

 • - Adott esetben célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg.

 • 2.3. “Sütik” típusai

 • Feltétlenül szükséges cookie-k, melyekre feltétlenül szükség van a weboldalak funkcióinak működéséhez;

 • Funkció-cookie-k melyek megkönnyítik a weboldalak kezelését, és javítják funkcióikat. pl: nyelvi beállítások;

 • Teljesítmény-cookie-k, melyek rögzítik, hogy a felhasználó milyen módon használja weboldalt;

 • Harmadik fél által létrehozott cookie-kat a pl. a Facebook, Twitter, Google, Barion.

 • 2.4. A “sütik beállításának” ellenőrzése, a “sütik” letiltása

 • A modern böngészők engedélyezik a “süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a “sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a “sütik beállításának” választási lehetőségét.

 • Az Adatkezelő a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a “sütik” elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja a szolgáltatásokat.

 • A cookie-k törölhetőek, illetve a felhasználó maga is beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa, vagy bezárásakor törölje, a honlap azonban ebben az esetben is használható.

 • Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a “sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a “sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

 • 2.5. További részletes információk az alábbi böngészők és szolgáltatók “süti beállításairól”

 • Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325
  Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
  Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 • További tájékoztatók:

 • AdWords: https://adssettings.google.com
  Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
  Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Barion: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/mi-az-a-barion-pixel/

 • A cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon még több információ érhető el.

 • 2.6. További információk a Google Analytics sütikről

 • Mivel oldalunk nagy számban használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. cég („Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás, ezért erről további információkat tartunk szükségesnek megosztani.

 • A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére mentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie-k által a honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival.

 • Böngésző-szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni.

 • Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe beépülő modult: ttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 • A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést.

 • Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapok valamelyikére:

 • - https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

 • - https://policies.google.com/privacy?hl=en

  1. Egyedi Adatkezelési Ismertető
 • Az alábbi menüpontokban olvashatóak tételesen a weboldalon nyújtott szolgáltatások és termékekkel kapcsolatos információk.

 • 3.1. A honlap látogatóinak adatai
  1. Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

  2. Adatkezelés célja: komplex webanalitika alapján statisztikák készítése a marketing tevékenység eredményességének mérése, valamint termékek szolgáltatások fejlesztése érdekében.

  3. Kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, oldalak látogatottsága, felhasználók technológiai háttere (operációs rendszer, böngésző).

  4. Google Analytics professzionális web-statisztikát készítő eszközt használja a honlap. Az adatok kezeléséről bővebb információt a www.google-analytics.com oldalon olvashat.

 • 3.2. Hírlevél, ingyenes tanulmányok igénylése

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1);(5) pontja szerint

 • Adatkezelés célja: felhasználóval kapcsolattartás, elektronikus úton (email) történő hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztató jellegű, aktuális információkat tartalmazó eseti reklám tartalmú, akciós ajánlatú megkeresések, digitális anyag e-mailben történő elküldése.

 • Kezelt adatok köre: keresztnév, email-cím, regisztráció időpontja, IP cím

 • Adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 • Adattovábbítás jogalapja: Az érintett hozzájárulása - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

 • Adatfeldolgozók:

 • Név: SalesAutopilot Kft
  Székhely: Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
  Képviselő: Csepregi Balázs
  E-mail: info@salesautopilot.hu

 • Harmadik országba adattovábbításra kerül sor.

 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése, az információs levelek kiküldésének meghiúsulása.

 • 3.3. Hozzászólás blog bejegyezésekhez
  1. Adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

  2. Adatkezelés célja: blog bejegyzésekhez történő hozzászólás feltételeinek megteremtése

  3. Kezelt adatok köre: email cím, név, felhasználó honlapjának címe, dátum, IP cím, hozzászólás szövege

  4. Nyilvánosságra hozatal: felhasználó hozzászólásával hozzájárul, nevének, hozzászólása szövegének és a hozzászólás időpontjának bárki számára hozzáférhetővé tételéhez, nyilvánosságra hozatalához

  5. Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 • 3.4. Honlap kapcsolat, online konzultáció
  1. Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

  2. Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ kérésre tájékoztatás küldés

  3. Kezelt adatok köre: email cím, név, telefonszám, felhasználó honlapjának címe, dátum, IP cím, üzenet szövege, érdeklődő által megadott egyéb adatok.

  4. Adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 • 3.5. Fizetett szolgáltatások, termékek megrendelése, próbaidőszak
  1. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §. (1)-(4). bekezdése szerint, a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve az esetleges fizikai termék kézbesítése esetén a futárszolgálat hatékonysága céljából.

  2. Adatkezelés célja: a szolgáltatások igénybevételénél, termékek megrendelésénél az ügyfelek azonosítása, többi ügyféltől való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés megkötése, teljesítése, kézbesítése, díjak számlázása, fizetéssel kapcsolatos követelések érvényesítése, marketing célú, közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó reklám tartalmú megkeresés, piackutatás, egyedi illetve akciós ajánlatok küldése, panaszkezelés.

  3. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cég neve és címe, számlázási cím, adószám, telefonszám, e-mail cím, születési idő, szolgáltatás megrendelés időpontja, IP cím, Facebook azonosító.

  4. Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

  5. Adatfeldolgozók:

  6. Név: SalesAutopilot Kft
   Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
   Képviselő: Csepregi Balázs
   E-mail: info@salesautopilot.hu

   Név: KBOSS.hu Kft.
   Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
   Képviselő: Ángyán Balázs
   E-mail: info@szamlazz.hu

  7. Harmadik országba adattovábbításra kerül sor.

  8. A személyes adat kezelésének időtartama: az adatkezelő a foglalás során kapott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, azaz az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli. Ez alól kivételt képeznek az alábbi adatok:

  9. számlázási név, cím, adószám: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ - 8 évig

  1. Külső szolgáltatók tevékenysége
 • Ebben a fejezetben találja a weboldalhoz tartozó szolgáltatások, és termékek megrendeléséhez kapcsolódó külső szolgáltatók adatkezelési kitételeit.

 • 4.1. Barion bankkártyás fizetési szolgáltató

 • Weboldalunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

 • 4.2. Levél küldést biztosító külső szolgáltató

 • A levélküldést külső szolgáltató végzi. A Szolgáltató rendelkezésére bocsátott részére személyes adatok: név, email cím, számlázási adatok, az űrlapokon megadott adatok kezelése a fenti pontok alapján történik. A levélküldő szolgáltató további begyűjtött adatok a biztonságos működést szolgálják, kezelésüket a saját adatvédelmi irányelveik alapján kezelnek.

 • Adatkezelő:

 • Név: SalesAutopilot Kft
  Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
  Képviselő: Csepregi Balázs
  E-mail: info@salesautopilot.hu

 • Harmadik országba adattovábbításra nem kerül sor.

 • 4.3. Számlázást biztosító külső szolgáltatók

 • A fizetett szolgáltatások és termékek ellenértékének kifizetésének lebonyolításához és számlázáshoz külső szolgáltató igénybevétele szükséges. A rendelkezésükre bocsátott személyes adatok: név, cím, e-mail cím, adószám, amelyet saját adatvédelmi irányelveik alapján kezelnek.

 • A számlázással kapcsolatos adatok szolgáltatást végző adatfeldolgozó:


 • Név: KBOSS.hu Kft.
  Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
  Képviselő: Ángyán Balázs
  E-mail: info@szamlazz.hu

 • Harmadik országba adattovábbításra nem kerül sor.

 • 4.4. Webtárhely szolgáltató

 • Adatkezelés célja: Honlap technikai üzemeltetése érdekében igénybe vett szolgáltatás.

 • Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja


 • Név: Tárhelypark Kft.
  Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  Képviselő: Képes Péter
  E-mail: info@tarhelypark.hu

 • Harmadik országba adattovábbításra nem kerül sor.

 • 4.5 Chatbot

 • Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a „Facebook Messenger” szolgáltatáson keresztül elérhető üzenetváltás és chatbot adatkezelésekre terjed ki. A szolgáltatás részben az adatkezelő facebook oldalán, részben pedig a honlapján érhető el.

 • Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

 • Adatkezelés célja: kiterjesztett ügyfélszolgálat biztosítása - kérdés válasz funkció biztosítása, valamint Marketing (közvetlen üzletszerzési) cél, szolgáltatás értékesítése.

 • Kezelt adatok köre: az érintett Facebook Messenger részére megadott vezeték- és utóneve, neme, Messenger-azonosítója, a feltett kérdések és válaszok, a levelezés tartalma.

 • Folyamat leírása: Az adatkezelés a https://www.facebook.com/katactive cím messenger alkalmazásán elérhető chatbot elindulása után az érintett erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. „Ha rákoppintottál az Indítás gombra, a Katactive oldal számára láthatóvá válnak a nyilvános adataid.”. A chatbot elindulására az adatkezelő facebook hirdetésére, vagy posztjára történő kattintás után, valamint az adatkezelő részére messenger üzenet küldése után kerül sor. A chatbot elindulását követően az érintettel folytatott beszélgetés teljes egészét a Facebook a Katactive Facebook oldalán bejövő üzenetként rögzíti.

 • A felhasználó azonosításához szükséges személyes adatokat valamint az érintett egyes válaszait a https://manychat.com/ chatbot platform rendszerében is rögzíti, ami a chatbot testre szabott működését szolgálja. A chatbot a beszélgetés során a felhasználó kérése esetén közvetíti az adatkezelő ajánlatait és lehetőséget biztosít azokkal kapcsolatos kérdésfeltevésekre. Fontos, hogy a rendszer direkt ajánlatot csak akkor és legfeljebb naponta 1 alkalommal küld, ha az érintett felhasználó az erre vonatkozó kérdésre igennel válaszol. A beszélgetés során folyamatos lehetőség van az ajánlatok kérésének elutasítására és a chatbot-ról való leiratkozásra.

 • Az adatkezelés időtartama: A chatbot-ról való leiratkozásig, de legfeljebb 1 évig.

 • Az adattovábbítás: Adattovábbításra a Facebook Inc és a chatbot üzemeltetője a Manychat Inc. részére harmadik országba kerül sor.